Regulamin

 

Regulamin rekrutacji

do projektu  „Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli”       o numerze  2017-1-PL01-KA102-036743 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników projektu,

którego formą wsparcia jest szkolenie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół zawodowych w Irlandii. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

§ 2

Rekrutacji uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1.     Robert Karlik - specjalista ds. rekrutacji

2.     Aleksandra Hermanowska – członek komisji

3.     Agnieszka Matyjasik – członek komisji

§ 3

Rekrutacja odbywać się będzie w trzech  terminach:.

 

1. od 23. 10. 2017 r. do 17. 11. 2017 r. dla nauczycieli j. angielskiego zawodowego (I grupa)

2. od 02. 01. 2018 r. do 02. 02. 2018 r. dla kadry kierowniczej (II grupa)

3. od 10. 09. 2018 r. do 05. 10. 2018 r. dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (III grupa)

W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż miejsc, termin składania wniosków może zostać przedłużony.

 

§ 4

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:

 • są nauczycielami zatrudnionymi w szkołach zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych.
 • złożyły poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną,

·       znają język angielski w stopniu komunikatywnym, deklarują chęć uczestniczenia we wszystkich zajęciach zaplanowanych w projekcie.

 • wykazują się dużą aktywnością w sferze rozwoju zawodowego zgodną z misją szkoły, a przede wszystkim będą chcieli po zakończeniu projektu  wcielać w życie idee zapisane w projekcie.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne dla poszczególnych grup:

 

Grupa I – n-le języka angielskiego zawodowego (potwierdzone przez dyrektora szkoły):

-  osiągnięcia zawodowe (wychowanie olimpijczyka, laureata)-10pkt

- realizacja innowacji pedagogicznej w ostatnich 5 latach 1-20pkt

-  prowadzenie zajęć otwartych 1-20 pkt

- wyniki uczniów na egzaminie maturalnym 1-10pkt

            Grupa II – kadra kierownicza

            -  wynik testu z języka angielskiego  1-20pkt

            -  zobowiązanie do otworzenia klasy dwujęzycznej 10pkt

            -  zobowiązanie do wprowadzenia zajęć dodatkowych z j. angielskiego 10pkt

-  ukończone kursy językowe, ewentualne potwierdzenie zdanych egzaminów                językowych 1-20pkt

            Grupa III nauczyciele przedmiotów zawodowych (potwierdzone przez dyrektora szkoły):

            -  wynik testu z języka angielskiego 1-20 pkt

-  potwierdzona przez dyrektora szkoły realizacja innowacji pedagogicznej w ostatnich

   5 latach 1-10pkt

-  prowadzenie zajęć otwartych/koleżeńskich 1-10 pkt

-  ukończone kursy językowe, ewentualne potwierdzenie zdanych egzaminów               językowych 1-20pkt

Powyższe dokumenty w formie elektronicznej (skan) kandydaci wysyłają na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz oryginały lub potwierdzone kopie składają osobiście lub wysyłają pocztą na adres: Techniczne Zakłady Naukowe ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem „Projekt SASP”

§ 5

 

Na podstawie powyższych kryteriów i wymagań Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół do którego dołącza dwie listy rankingowe (podstawową i rezerwową) nauczycieli, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie. Kolejność osób zakwalifikowanych do projektu jest ustalana na podstawie ilości zdobytych punktów.

 

§ 6

 

Procedura odwoławcza:

 1. Od negatywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu jej ogłoszenia. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W odwołaniu należy wskazać argumenty wraz z uzasadnieniem.
 3. Odwołanie składać należy do koordynatora projektu.
 4. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu.
 5. Powtórna decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Za moment przystąpienia uczestnika do projektu przyjmuje się chwilę podpisania oświadczenia uczestnictwa oraz niezbędnych oświadczeń, które nastąpi podczas spotkania  z osobami zakwalifikowanymi.
 7. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację regulaminu uczestnictwa w projekcie.
 8. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.

 

§ 7

Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora projektu.

 

 

                                               Specjalista ds. rekrutacji:    Karlik Robert

                                               Koordynator projektu:   Joanna Porębska