STATUT

STOWARZYSZENIA  AKTYWNYCH  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1

1.    Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych", zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień  niniejszego Statutu.

2.    Ustalona w pkt. 1 nazwa jest zasadniczo używana w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skrótu nazwy złożonego z pierwszych liter pełnej nazwy: SASP.

§ 2

1.    Siedzibą Stowarzyszenia jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach.

2.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

3.    Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

4.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy ogółu członków.

5.    Stowarzyszenie ma prawo zawierać porozumienia i umowy o współpracy, może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych o tym samym i podobnym profilu działania.

6.    Stowarzyszenie ma prawo używania znaków, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 3

1.    Celem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych jest::

a)    tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami; przekształcanie własnych tradycyjnych systemów szkolnych na zindywidualizowane, autorskie, wszechstronnie kształcące i wychowujące szkoły na miarę współczesnych potrzeb i oczekiwań.

b)    upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego.

c)    pobudzanie nowatorstwa pedagogicznego i metodycznego, stosowanie zachęt moralnych i materialnych

d)    podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu podniesienie rangi, pozycji i osiągnięć szkół szkolnictwa zawodowego i ich nauczycieli.

2.    Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:

a)    organizowanie systemów powiązań pomiędzy szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi i wyższymi; doskonalenie pracy zawodowej nauczycieli, tworzenie opieki nad uczniami wybitnie uzdolnionymi

b)    spotkania dyskusyjne dyrektorów szkół, kierowników warsztatów szkolnych, kierowników szkolenia praktycznego, przewodniczących kół przedmiotowych, grup zadaniowych,

c)    organizowanie konferencji metodycznych nauczycieli, wychowawców klas, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, rodziców,

d)    kursy doskonalące pracę zawodową oraz działalność badawczo - rozwojową,

e)    seminaria, sesje popularno naukowe, wykłady, ekspertyzy,

f)     spotkania dyskusyjne, obozy naukowe uczniów,

g)    działalność wydawniczą i inne formy upowszechniania innowacji edukacyjnych szkolnictwa zawodowego,

h)    zakupy literatury przedmiotu, niezbędnych pomocy dydaktycznych,

i)      przyznawanie stypendiów, nagród, wyróżnień twórczym pedagogom, a także szkołom i klasom autorskim,

j)      dofinansowanie obozów naukowych, spotkań metodycznych nauczycieli,

k)    inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III

      CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 4

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)    honorowych.

§ 5

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:

a)    dyrektor szkoły lub zespołu szkół,

b)    nauczyciel, upoważniony przez dyrektora szkoły lub zespołu szkół.

2.    Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3.    Członek zwyczajny ma obowiązek:

a)  budowania życzliwej, przyjaznej atmosfery współpracy i współodpowiedzialności za osiągniecie celów Stowarzyszenia,

b)  przestrzegania postanowień Statutu i władz Stowarzyszenia,

c)  opłacanie wpisowego oraz składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków,

4.    Członek zwyczajny ma prawo:

a)    korzystać z wszystkich form pomocy i opieki, które wynikają ze statutowej działalności Stowarzyszenia,

b)  korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,

c)  zgłoszenia wniosków do władz Stowarzyszenia a dotyczących jego działalności, opinii polecających nowych członków.

5.    Członkowie założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi.

 

§ 6

1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2.    Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3.    Członek wspierający ma te same obowiązki i korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 7

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2.    Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej ½ liczby członków Stowarzyszenia.

3.    Członek honorowy ma te same prawa i obowiązki co członek zwyczajny ale zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 8

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej w formie pisemnej do Zarządu,

b)    skreślenia lub wykluczenia uchwałą Zarządu za nie opłacanie składek przez okres dwóch lat, nieprzestrzeganie zasad statutowych, niewykonywanie postanowień władz SASP,

c)    za działalność na szkodę Stowarzyszenia,

d)    utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2.    Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 9

1.    Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zgromadzenie Członków,

b)    Zarząd,

c)    Komisja Rewizyjna,

§ 10

1.    Walne Zgromadzenie Członków jest władzą najwyższą i zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd. Obejmuje ono uchwały dotyczące całokształtu merytorycznej i organizacyjnej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

a)    wybiera na pięcioletnią  kadencje trzyosobowy Zarząd i trzyosobową Komisje Rewizyjną oraz Kierownika Naukowego Stowarzyszenia,

b)    corocznie dokonuje oceny pracy Zarządu,

c)    dokonuje kooptacji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w miejsce członków, którzy ustąpili w okresie kadencji; Ilość dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 składu tych władz,

d)    ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich,

e)    uchwala zmiany w Statucie,

f)     rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,

g)    podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h)    podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)      podejmuje uchwały we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2.    Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3.    W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.

§ 11

1.    Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.

2.    Do kompetencji Zarządu należy miedzy innymi:

a)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b)    kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

c)    uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

d)    zatwierdzenie bilansu,

e)    powoływanie i rozwiązywanie sekcji komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,

f)      występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

g)    wybieranie ze swego składu przewodniczącego, zastępcę, skarbnika,

h)    wyznaczanie osób uprawnionych do podpisywania pism.

3.    Uchwały Zarządu zapadają  przy obecności wszystkich członków zarządu.

§ 12

1.    Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2.    Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego składu przewodniczącego.

4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 13

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a)    ruchomości,

b)    fundusze.

2.    Na fundusze składają się:

a)    wpisowe i składki członkowskie,

b)    zapisy, darowizny, dotacje, spadki finansowe i rzeczowe,

c)    dochody z działalności gospodarczej,

d)    odsetki bankowe,

e)    udziały i akcje w spółkach,

f)     subwencje.

3.    Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystany jedynie na działalność statutową.

4.    Do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnione są dwie z  co najmniej trzech osób: przewodniczący, sekretarz, skarbnik.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1.   Uchwałę o zmianie statutu, likwidacji Stowarzyszenia ma prawo podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2.   Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone

    w Statucie i zgodnie z uchwałą ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków.

3.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Gliwice 31 marca 2014r.