SASP kolejny raz w programie Erasmus+!

 

 

 

 

Mobilności, nowe możliwości, przełamanie stereotypów, operatywność, kreatywność, innowacja….
To wszystko za mało aby opisać korzyści płynące z realizacji projektu
„Edukacja równych szans” nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000081143 realizowanego w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+: Partnerstwa na rzecz współpracy.
Naszym partnerem jest hiszpańska firma Euromind z Sewilli.
Beneficjentami pierwszego działania projektowego były kadry kierownicze szkół
SASPu – 10 osób zrealizowało tygodniowa mobilność w Hiszpanii w terminie
26 luty – 5 marzec 2023

 

 

 

Podstawowym celem projektu jest przybliżenie kadrom kierowniczym śląskich szkół technicznych tematu edukacji włączającej. W Polsce model edukacji włączającej jest na progu wprowadzania – w roku szk. 2021/22 sto placówek edukacyjnych zostało objętych pilotażem tego przedsięwzięcia.

 

 

 

Świat dzieci to dom, rodzina i szkoła. Nauka w klasie, kontakty z rówieśnikami są nieodłącznym elementem procesu wychowawczego. Dlatego tak ważne jest wsparcie nauczycieli w procesie zapewnienia najwyższej jakości edukacji dla wszystkich dzieci. Bez wyjątku. To podejście wymaga stosowania metod, które pozwalają tak zorganizować naukę w klasie, żeby wszyscy uczniowie mieli równe szanse na osiągnięcie sukcesu. Szkolenie na terenie placówek oświatowych w Hiszpanii wyposażyło dyrektorów szkół w praktyczne umiejętności oraz wiedzę w zakresie zarządzania szkołą i pokazało merytoryczne rozwiązania stosowane w Hiszpanii podczas realizacji procesu edukacji włączającej. Uczestnicy poznali metodologie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i problemami edukacyjnymi.

 

 

 

 

 

Jako Stowarzyszenie zrzeszające szkoły techniczne w regionie, czujemy odpowiedzialność za dbałość o rozwój umiejętności dydaktycznych kadr pedagogicznych naszych szkół, aby świadomie mogli realizować edukację dla wszystkich.

 

 

 

 

 

 


 

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczynamy realizacje projektu

 „Edukacja równych szans”

 realizowanego w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+:
Partnerstwa na rzecz współpracy

Projekt numer:  2022-1-PL01-KA210-SCH-000081143

W dniu 25 listopada 2022 o godz 17.00

w Dąbrowie Górniczej  w Sali konferencyjnej Hotelu Pogoria odbędzie się spotkanie rekrutacyjne.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia

 udziału w projekcie

 

Grupa docelowa: kadry kierownicze szkół zrzeszonych w SASP.

     Projekt jest skierowany do dyrektorów, wicedyrektorów oraz kierowników szkolenia praktycznego  i praktycznej nauki zawodu.

    Realizacja projektu zakłada udział 10 osób w szkoleniu zagranicznym w Hiszpanii oraz udział       w międzynarodowej konferencji wymiany doświadczeń w Polsce

Projekt realizowany w partnerstwie z hiszpańską firmą Euromind

 

 

Zapraszamy

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

 


 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________